Setu Bandasana

Setu-Bandasana

Beneļ¬ts:

 1. Supports proper spinal alignment.
 2. Increases lung capacity.
 3. Helps regulate blood pressure.
 4. Tones the muscles of the back and spine.
 5. Removes stiffness in the shoulders and back.
 6. Relieves menstrual and menopausal discomfort when supported.
 7. Stretches the chest, neck, and spine.
 8. Helps alleviate stress.
 9. Stimulates abdominal organs, lungs, and thyroid.
 10. Reduces anxiety, fatigue, and insomnia.

Primary Principles:

 1. Foundation: Press your feet and your upper arm bones firmly into the floor. Activate the shoulder loop to open the chest.
 2. Primary Movement: Hyper-extension in the lower back. Extension in both of the hips.
 3. Breath: Inhale to move into the pose. Exhale to release form the pose.

Back to Asana Library